กุมภาพันธ์ 13

การเขียนรายงานที่ดี

ก่อนเราจะทำรายงานทุกครั้งเราควรวางแผนการทำก่อนให้ดี ทั้ง คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป เพื่อที่เราจะได้รายงานที่ออกมาดี และควรทำดังนี้

  1. วางโครงเรื่องว่าจะเขียนเรื่องใด และเรื่องนั้น เราจะเขียนหัวข้ออะไรบ้าง
  2. ศึกษาเนื้อเรื่องที่เราจะทำรายงาน ให้เข้าใจเรื่องนั้นให้ดีก่อน
  3. สรุปเนื้อหาจะต้องกระชับได้ใจความ
  4. ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของภาษา
  5. จัดรูปแบบหน้า เว้นขอบ บน ล่าง ซ้าย ขวา  และเรียงลำดับแต่ละหน้าให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนรายงาน

Comments

comments


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted กุมภาพันธ์ 13, 2014 by ohmhaa in category รูปแบบ